Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

16 Sandevja
Nesbyen, Buskerud, 3540
Norway

+4791522481

All about mountainbiking and trail building in Hallingdal.

Nesbyen får nasjonal attraksjon

Blog

Nesbyen får nasjonal attraksjon

Trailhead Nesbyen

Sykkel og tursti til 11 MNOK fra 1100 moh til sentrum. Stor milepel for utvikling av Nesbyen.

Følgende pressemelding kom fra Stiftelsen Norges Flotteste Sykkelopplevelse:

Nesbyen, 22. mars 2019

Buskerud fylkeskommune har nå godkjent Stiftelsen Norges Flotteste Sykkelopplevelsen somSpillemiddelprosjekt med tilskudd på 5 MNOK. Utbetalingstakten blir klarlagt tidlig i juni. Tilstrekkelig finansiering er nå sikret, og byggestart kan trolig skje allerede til høsten. Prosjektet, som har en kostnadsramme på ca 11 MNOK, vil bli en stor attraksjon for kommunen og Hallingdal, og vil sterkt bidra til at Nesbyen blir en ledende nasjonal sykkeldestinasjon.Stien blir også et viktig inntektsgrunnlag for Gondol – prosjektet som er under planlegging i samme område.

Prosjekt ideen til den 15 km lange spektakulære sykkestien fra Syningen (1100 moh) til sentrum, ble presentert i 2017, som en del av kommunens utviklingsprosjekt «Nesfjella til sentrum». Målsettingen med utviklingsprosjektet var å knytte fjell og sentrum nærmere sammen. Den 24. mai samme år bleideen presentert for næringsliv og det politiske Nes. Begeistringen var stor for ideen, som TrailheadNesbyen, ved Knut Lønnqvist og Ove Grøndahl kom med. En kartlegging blant hyttefolk oginnbyggere i kommunen, viste samme år, at av 11 gode tiltak som kom frem i prosessen, så var det Sykkelstien, også som en fin tursti ,som ble ønsket aller mest for utviklingen av Nesbyen.

Målrettet arbeid i to år har nå gitt resultater. Kommunen ga allerede i 2017 tilsagn om økonomisk støtte til prosjektet på 2.25 MNOK og midlertidig lån til å dekke mva i byggeperioden, på 1,78 MNOK. Skue Sparebank var først ute med bidrag fra næringslivet med 10 andelsbrev på samlet kr. 250.000,-. Næringslivet har så langt gitt 0.55 MNOK til prosjektet. Med 5 MNOK i spillemidler, gjenstår 1-1,5 MNOK til salg av Andelsbrev til næringsliv, hytteiere og befolkningen i Nes. Dette er stiftelsen sikre på de skal klare å skaffe.

Stiftelsen arbeider sammen med HR Prosjekt Gol, med fremlegg av reguleringsplan for stien, som skal leveres til kommunen i løpet av april. Stiftelsen sin målsetting er første gangs offentlig høring av planen før sommerferien. Grunneierne arbeider parallelt med frivillig vern av området.

Ordfører Tore Haraldset i Nes Kommune, roser Stiftelsen for målrettet arbeid fra idestadiet til nå realisering. «Dette har svært stor betydning for ønsket utvikling i kommunen, og det er flott å se det engasjement som Stiftelsen her utviser», sier ordføreren.

Stiftelsen Norges Flotteste Sykkelopplevelse ser frem til å kunne tilføre kommunen en storattraksjon, som også i dobbel forstand knytter «Nesfjella til sentrum». «Vi er svært godt fornøyd med at kommunen så sterkt har tatt del i dette viktige prosjekt for utviklingen av Nesbyen, og at alle grunneierne har skrevet under på avtaler», sier prosjekt-og styreleder Osmund Ueland.

For nærmere informasjon, kontakt:
Prosjektleder og styreleder Osmund Ueland, telefon 41656001
Ordfører Tore Haraldset, Nes kommune, telefon 908 21 844

I dette området vil stien bli bygget.

I dette området vil stien bli bygget.